Wszystko o nieruchomościach

Nabycie nieruchomości, a cudzoziemcy

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców na obrębie naszego kraju wymaga licznych zezwoleń. Wydawane są one w drodze decyzji administracyjnej. Faktem jest, że brak wspomnianego zezwolenia może uniemożliwić dokonanie czynności prawnych, a co za tym idzie skutecznego nabycia prawa do własności czy wieczystego użytkowania. W danym przypadku, gdy określony cudzoziemiec ma zamiar kupić dom to musi uzyskać dane zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. To właśnie takie zezwolenie nie powinno być wymagane od osób zamieszkujących tereny w Polsce od przeszło 5 lat od udzielenia im wspomnianego zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na określony pobyt stały bądź zezwolenia na wskazany pobyt rezydenta tak zwanego długoterminowego obszarów UE, gdzie chce nabyć wybrany dom, który jednocześnie będzie stanowić określoną wspólność ustawową obu małżonków. Poza tym zezwolenie urzędującego Ministra Spraw Wewnętrznych określa się w przypadku zakupu wybranych nieruchomości położonych w określonej strefie nadgranicznej i gruntów rolnych o znaczącej powierzchni przekraczającej granicę 1 ha.