Wszystko o nieruchomościach

Czym jest nieruchomość

Nieruchomość jest rzeczą oznaczoną co do funkcjonującej tożsamości. Nie można jej jednak oznaczać w obrocie prawnym w sposób dowolny, a jedynie stosując oznaczenie przyjęte w ewidencji gruntów oraz budynków, które powinno być zgodne z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej. R. Strzelczyk pisał, że legalna definicja nieruchomości zawarta została w dostępnym Kodeksie Cywilnym, według którego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, określane mianem gruntów, jak również budynki trwale z określonym gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z zapisem w danej literaturze przedmiotu pozycja cudzoziemca jest unormowana przepisami o charakterze zarówno regulatywnym, jak i reglamentacyjnym, dzięki którym położenie cudzoziemca jest określone na różnych jego płaszczyznach styczności z Rzeczypospolitą Polską. Poza tym administracyjny status cudzoziemca określa jego wolność oraz obowiązki w poszczególnych obszarach prawa polskiego. Zatem ukazano, że funkcjonująca nieruchomość jest rzeczą oznaczoną co do tej tożsamości. Poza tym należy wskazać, iż nieruchomość to dobry pomysł na rozwinięcie biznesu.