Wszystko o nieruchomościach

Monthly Archives: Lipiec 2016

Nabywanie nieruchomościami

S. Rudnicki pisał, że korzystanie z danej własności nieruchomości polegającej ogólnie mówiąc na gospodarowaniu w sposób zaspokajający poszczególny interes właściciela. Właściciel powinien korzystać z nieruchomości osobiście, jest tu mowa o celu rekreacyjnym bądź mieszkaniowym oraz uprawianiu jej, pobieraniu pożytków naturalnych oraz cywilnych bądź oddawaniu w posiadanie tak zwane zależne na określonej podstawie stosunku prawnego. Może to również przenieść posiadanie samoistne, czyli przy zawarciu umowy zwanej przeniesieniem własności nieważnej z określonego braku wymaganej formy. Nabycie własności nieruchomości przez określony podmiot łączy się z utratą własności przez jej dotychczasowego właściciela, nie zawsze jednak zachodzi stosunek następstwa prawnego pomiędzy dotychczasowym i nowym właścicielem. Nabycie nieruchomości polegające na przejściu prawa własności następuje najczęściej na podstawie umowy oraz w wyniku dziedziczenia. Podsumowując zgodnie z zapisem w literaturze przedmiotu pozycja cudzoziemca jest unormowana przepisami o charakterze zarówno regulatywnym, jak i reglamentacyjnym, dzięki którym położenie cudzoziemca jest określone na różnych jego płaszczyznach styczności z Rzeczypospolitą Polską. Poza tym administracyjny status cudzoziemca określa jego wolność i obowiązki w poszczególnych obszarach prawa polskiego.

Rozkwit zarządzania nieruchomościami

Rozkwit zarządzania jako wysoko wykwalifikowanej działalności przypadł na wiek XX. Rozwojowi towarzyszyła również zmiana postrzegania zarządzania. Ewolucji podlega również rozumienie i postrzeganie roli zarządcy nieruchomość. Początkowo sprowadzała się ona do podstawowej rachunkowości i księgowości. W miarę, jak zwiększał się zasób budowlany, zmieniała się również struktura własności na rynku, rosła liczba najemców w stosunku do liczby właścicieli, a wraz z tymi zmianami pojawiła się konieczność zatrudnienia coraz większej liczby zarządców. Rolą zarządcy było raczej administrowanie, a więc między innymi zbieranie czynszów i dbałość o stan techniczny obiektów, a nie doradzanie właścicielowi zmierzające do najkorzystniejszego wykorzystania nieruchomości. W świetle nowoczesnych definicji zadaniem zarządcy jest ciągłe ponoszenie wspomnianej wartości nieruchomości oraz twórcze wynajdywanie coraz to innych sposobów zwiększania przychodów, jak zmniejszania wydatków, jednoczesne utrzymanie nieruchomości w stanie pozwalającym przyciągnąć i utrzymać dobrych najemców. Nieruchomość to specyficzny obiekt zarządczy oraz prawny. Świadczy o tym nie tylko definicja prawna nieruchomości. Regulacje prawne, które dotyczą nieruchomości wykraczają ponad gałąź prawa z grupy cywilnej, sięgając prawa finansowego, a także administracyjnego.

Zarządzanie, a nieruchomości

Literatura przedmiotu informuje, ze przedstawiciele poszczególnego szczebla wyposażeni są w odpowiednie zadania i atrybuty władzy, ponosząc odpowiedzialność za powierzony zakres prac. Skuteczność zarządzania wymaga zatem odpowiedniego rozwarstwienia. Poza tym wielkim wyzwaniem dla zarządzania nieruchomościami staje się nie tylko sprostanie innowacjom technologicznym, powodującym coraz większą złożoność obiektów budowlanych. Istotą zawodowego zarządzania nieruchomościami, bez względu na to czyja stanowią one własność jest powierzenie zarządzania osobom fachowo przygotowywanym do pełnienia tych czynności w tym celu, aby nieruchomości były utrzymywane w ciągłej sprawności użytkowej, służyły osiąganiu dochodów i czynieniu gospodarczo uzasadnionych inwestycji. Zarządzanie nieruchomościami to typowa działalność zawodowa, którą prowadzą osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. Działalność ta polega na odpłatnym, profesjonalnym i na zlecenie wykonaniu następujących czynności:
• Prowadzeniu i kierowaniu oraz nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości;
• Prognozowaniu krótko- i długoterminowych celów oraz metod ich realizacji w odniesieniu do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, ja też pełnym rozwoju danej nieruchomości;
• Prowadzenia szeroko rozumianego doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomością.

Czym jest nieruchomość ?

W prawie rzymskim,,nieruchomość” wielokrotnie była określana pod kątem gruntu oraz wszystkiego tego, co jest z nim związane w sposób trwały. Można zatem stwierdzić, iż wzniesiony na czyim gruncie budynek był bez wątpienia własnością właściciela gruntu. W związku z czym bez względu na obecną wysokość kosztów poniesionych na przykład na budowę domu oraz ich ówczesną relację do wartości gruntu. W późniejszym okresie doprecyzowano, iż do nieruchomości należy również powietrze znajdujące się nad nią i wszystko to, co może znaleźć się pod ziemią. Powinno się mieć na względzie, iż terminologia nieruchomości wynika z licznych uregulowań znajdujących się w poszczególnych przepisach. Dotyczy to na przykład ustawy o księgach wieczystych oraz hipotece, jak i również przepisów prawa geodezyjnego oraz kartograficznego czy ustawy o gospodarowaniu licznymi nieruchomościami, czy prawa wodnego oraz ustawy o lasach. Kodeks cywilny … to właśnie on zawiera ogólną terminologię,,nieruchomości”. Według niego jest to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności w postaci gruntów, ale i budynki trwałe połączone z gruntem. Powyżej ukazano, iż wzniesiony na czyim gruncie budynek był bez wątpienia własnością właściciela gruntu.

Formalności w nabywaniu nieruchomości

Zgodnie z zapisem w literaturze przedmiotu przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków o wydanie zezwolenia minister właściwy do spraw wewnętrznych dodatkowo uwzględnia więzi łączące poszczególnego cudzoziemca z terenem Polski. Poza tym można do nich kolejno zaliczyć:
• Posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
• Zawarcie określonego związku małżeńskiego z poszczególnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
• Zamieszkiwanie w Polsce na podstawie,,Karty stałego pobytu”,
• Członkostwo w danej kadrze kierowniczej oraz przedsiębiorstw z danym kapitałem zagranicznym,
• Prowadzenie na obszarze Polski działalności o randze gospodarczej zgodnie z określonymi zasadami we właściwej ustawie.
Nabycie przez określonego cudzoziemca prawa własności bądź użytkowania wieczystego nieruchomości, jak i również nabycie bądź objęcie przez cudzoziemca udziałów, jak i akcji w poszczególnych spółkach handlowych z określoną siedzibą na poszczególnym terytorium Polski będących jednocześnie właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości tych położonych w Polsce wymaga raczej zezwolenia urzędującego Ministra Spraw Wewnętrznych. Do wniosku cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczypospolitą Polską, a także inne dokumenty umożliwiające ustalenie prawidłowości nabycia nieruchomości.

Nabywanie lokalu

Jednocześnie nabywanie lokali mieszkalnych, jak i użytkowych przez wspomnianych cudzoziemców będących również obywatelami, jak i przedsiębiorców państw członkowskich pochodzących z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej nie powinno wymagać uzyskania określonego zezwolenia MSW. Należy zaznaczyć, że dzieje się tak bez względu na fakt o położeniu w strefie nadgranicznej, jak i poza obszarem nakreślonej strefy, bowiem poszczególny lokal mieszkalny w rozumieniu wspomnianej ustawy o poszczególnej własności lokali bądź lokal użytkowy nie powinny stanowić nieruchomości rolnej bądź leśnej. Przechodząc do art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu opisywanych nieruchomości przez cudzoziemców osoby z EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej powinny uzyskać zezwolenie wyłącznie w przypadku wspomnianego nabywania nieruchomości o statusie rolnym oraz leśnym. Omawiając procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców, należy podkreślić fakt, że oprócz reglamentacji na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca to również ograniczenie zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego ustawy o wskazanym nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nabycie nieruchomości, a cudzoziemcy

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców na obrębie naszego kraju wymaga licznych zezwoleń. Wydawane są one w drodze decyzji administracyjnej. Faktem jest, że brak wspomnianego zezwolenia może uniemożliwić dokonanie czynności prawnych, a co za tym idzie skutecznego nabycia prawa do własności czy wieczystego użytkowania. W danym przypadku, gdy określony cudzoziemiec ma zamiar kupić dom to musi uzyskać dane zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. To właśnie takie zezwolenie nie powinno być wymagane od osób zamieszkujących tereny w Polsce od przeszło 5 lat od udzielenia im wspomnianego zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na określony pobyt stały bądź zezwolenia na wskazany pobyt rezydenta tak zwanego długoterminowego obszarów UE, gdzie chce nabyć wybrany dom, który jednocześnie będzie stanowić określoną wspólność ustawową obu małżonków. Poza tym zezwolenie urzędującego Ministra Spraw Wewnętrznych określa się w przypadku zakupu wybranych nieruchomości położonych w określonej strefie nadgranicznej i gruntów rolnych o znaczącej powierzchni przekraczającej granicę 1 ha.

Cudzoziemca, a nieruchomość

Cudzoziemcem w danym rozumieniu ustawy o określonym nabywaniu nieruchomości przez wspomnianych cudzoziemców jest:
• Osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
• Osoba tak zwana prawna, która ma swoją siedzibę za granicą,
• Nieposiadającą osobowości prawnej spółka osób wymienionych w punktach 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
• Osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w punktach 1-3.
Zgodnie z poszczególną monografią cudzoziemcem w myśl określonej ustawy może być tak osoba fizyczna jak i osoba prawna czy jednostka zwana organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej. Regulacja dotycząca możliwości i zasad nabywania nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców ma tradycję przedwojenną i zawarta jest w wielokrotnie już nowelizowanej ustawie o nabywaniu nakreślonej nieruchomości przez danych cudzoziemców. Tematyka cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami z udziałem obcokrajowców dotyczy ważnego problemu społecznego, gospodarczego i politycznego, dlatego obrót nieruchomościami z udziałem podmiotów zagranicznych poddano szczególnym regulacjom i ograniczeniom podmiotowym i przedmiotowym.

Czym jest nieruchomość

Nieruchomość jest rzeczą oznaczoną co do funkcjonującej tożsamości. Nie można jej jednak oznaczać w obrocie prawnym w sposób dowolny, a jedynie stosując oznaczenie przyjęte w ewidencji gruntów oraz budynków, które powinno być zgodne z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej. R. Strzelczyk pisał, że legalna definicja nieruchomości zawarta została w dostępnym Kodeksie Cywilnym, według którego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, określane mianem gruntów, jak również budynki trwale z określonym gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z zapisem w danej literaturze przedmiotu pozycja cudzoziemca jest unormowana przepisami o charakterze zarówno regulatywnym, jak i reglamentacyjnym, dzięki którym położenie cudzoziemca jest określone na różnych jego płaszczyznach styczności z Rzeczypospolitą Polską. Poza tym administracyjny status cudzoziemca określa jego wolność oraz obowiązki w poszczególnych obszarach prawa polskiego. Zatem ukazano, że funkcjonująca nieruchomość jest rzeczą oznaczoną co do tej tożsamości. Poza tym należy wskazać, iż nieruchomość to dobry pomysł na rozwinięcie biznesu.

Aspekt nieruchomości

Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej nie może być przedmiotem odrębnego obrotu. Przeniesienie tego udziału na inną osobę może nastąpić jedynie w przypadku zbycia lokalu. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdującymi się w budynku. W Kodeksie Cywilnym znajduje się zapis, że nieruchomościami są części tak zwane powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności oraz budynki trwałe z określonym gruntem związanym bądź części wspomnianych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stanisław Rudnicki pisze, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, budynki trwale z gruntem związane czy części takich budynków. LexLege termin ten przedstawił, że: nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki, które są trwale z gruntem związane bądź części określonych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Nieruchomość można określić jedną z najstarszych kategorii ekonomicznych oraz łączy się ściśle określone z pojęciem własności. Poza tym nieruchomość, w przeciwieństwie do ruchomości, jest niemożliwa do określenia zgubienia, ponieważ charakteryzuje ją stałość zajmowanego miejsca w przestrzeni. Jako fragment gruntu jest niemożliwa do zniszczenia, chociaż można zniszczyć wszystkie posadowione na niej budynki i budowle. Nieruchomość dotyczy wydzielonego obszaru ziemi połączonego z budynkami oraz innymi urządzeniami, które są na nim wzniesione. Poszczególny zakres pojęciowy słowa zwanego nieruchomość jest zatem szeroki. Nieruchomość wspólna obejmuje wszystko, co pozostaje w budynku po wyodrębnieniu własności poszczególnych lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. fundamenty, mury konstrukcyjne, klatki schodowe, korytarze, strychy, pralnie, suszarnie, windy, instalacje zimnej i ciepłej wody, instalacja grzewcza, gazowa, elektryczna. Nieruchomość wspólną wyróżnia to, że służy wszystkim właścicielom lokali. Każdemu bowiem, po wyodrębnieniu własności mieszkania czy lokalu użytkowego, przysługuje również udział w określonej nieruchomości wspólnej.

Najlepsza nieruchomość pod budowę domu.

Budowa domu to coś, o czym wielu ludzi może jedynie pomarzyć, jednak kiedy jesteśmy w gronie szczęśliwców których stać na kupno działki i budowę domu, warto wybrać rozważnie, i porządnie zastanowić się nad całą transakcją, by finalnie dokonać jej w sposób jak najbardziej korzystny. Nieruchomość która ma nam posłużyć jako miejsce na wybudowanie domu musi spełniać warunki, które sami wybieramy, wszak ma być to nasz azyl i miejsce do życia. Trzeba liczyć się z tym, że działki położone blisko centrum miast, jednocześnie leżąc w spokojnej i cichej dzielnicy mogą być nawet kilkukrotnie droższe niż te, które znajdują się daleko od miasta, i w niezbyt rozrywkowej dzielnicy. Najlepsza nieruchomość na budowę domu to taka, która już jest uzbrojona i dobrze przygotowana do budowy domu, jednocześnie spełniając najwięcej warunków postawionych przez nas samych, na ile to możliwe. Jeżeli jesteśmy w stanie zapłacić każdą cenę, by wszystkie nasze wytyczne zostały spełnione, wówczas problem przestaje istnieć. Jednak kiedy nasz budżet jest ograniczony, czas poszukiwania znacznie się wydłuża. Finalnie jednak bardziej opłaca się szukać nieruchomości dłużej, niż wybrać pierwszą działkę która się pojawi, i przez resztę życia żałować.

Nieruchomość uzbrojona w lepszej cenie – dlaczego?

Kiedy szukamy nieruchomości którą docelowo chcemy zakupić, a niespecjalnie posiadamy informacje dotyczące całych transakcji i poszczególnych jej części, a także nie wiemy specjalnie jak to wszystko funkcjonuje i co jest w cenie, zauważamy jedynie, że magiczne słowo „uzbrojona” czyni działkę czy nieruchomość znacznie droższą niż te, które w opisie tego słowa zawartego nie mają. Dlaczego? Uzbrojona działka to działka gotowa do budowy domu, która jest dostosowana już ściśle jedynie pod wznoszenie budynków i podłączania do kanalizacji. Samo uzbrojenie działki jest zwykle bardzo czasochłonne, dlatego działki z gotowym uzbrojeniem są bardzo poszukiwane na rynku nieruchomości. Jeżeli zdecydujemy się na zakup nieruchomości uzbrojonej, należy liczyć się z faktem że będzie ona o wiele droższa niż ta, która tego przywileju nie posiada. Nabycie takiej działki znacznie jednak ułatwi nam budowę domu, jeżeli taki jest nasz późniejszy zamiar co do nieruchomości. Każda działka ma swoje plusy i minusy, jednak nieruchomość uzbrojona i w dobrej lokalizacji nigdy nie straci swojej wartości rynkowej, i jeszcze długo pozostanie na szczycie najbardziej poszukiwanych nieruchomości. Warto o tym pamiętać, przystępując do poszukiwań.

Podatek od nieruchomości.

Kupując lub sprzedając nieruchomość, zyskujemy nie tylko pieniądze i satysfakcję, ale również obowiązek wywiązania się z pewnych przepisów prawnych, które są mniej przyjemne niż otrzymywanie pieniędzy. Mowa tu m. in. o podatku od nieruchomości, który obejmuje grunty rolne, grunty przeznaczone pod budowę, działki budowlane, a także działki z budynkami, w momencie kiedy je zakupujemy. Podatek od nieruchomości zwykle liczony jest jako procent ceny za którą została nabyta ta nieruchomość, dlatego kiedy cena jest wysoka, trzeba liczyć się również z tym, że kwota podatku będzie proporcjonalna do kosztu działki. Stawka podatku może być również ustalana z góry, jednak są to przypadki wyjątkowe, i w wyjątkowych okolicznościach występują. Dokumenty wymagane przy wywiązywaniu się z obowiązku podatku od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Skarbowym, gdzie trzeba udać się i dokonać formalności w okresie czasu do pierwszego dnia miesiąca występującego po miesiącu w którym dokonano transakcji. Nie jest to tak trudne jak wygląda, jednak kwota którą zyskaliśmy po sprzedaży nieruchomości, będzie pomniejszona o podatek od wzbogacenia. Warto o tym pamiętać, by uniknąć nieprzyjemności związanych z niewywiązaniem się z obowiązku prawnego.

Nieruchomość jako inwestycja w przyszłość.

Wielu ludzi zastanawia się jak odpowiednio ulokować pieniądze, by po latach zaowocowały nam wysokim zyskiem, i byśmy byli zadowoleni z całej transakcji, na jaką się zdecydowaliśmy. Na niepewnym rynku, który zwykle waha się od jednej do drugiej strony, i wywołując ciągle nierówne zyski i straty, jedyna rzecz jest pewna – kupno nieruchomości. Odpowiednio przeprowadzona inwestycja w nieruchomość daje ogromne zyski, pod warunkiem że wybierzemy taką działkę lub inną nieruchomość, która rokuje na podwyższenie swojej ceny. Wielu ludzi decyduje się obecnie na takie rozwiązanie, ponieważ inwestycja pieniędzy w nieruchomość daje kilka możliwości zysku, i w zależności jaką z nich wybierzemy, każda okaże się owocna. Pierwsza możliwość to wynajem, kiedy kupimy dom lub budynek. Wynajem daje miesięczne zyski, które w perspektywie czasu są naprawdę duże. Druga opcja to po prostu zakup działki lub nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji, która po kilku lub kilkunastu latach może zwiększyć swoją cenę nawet kilkukrotnie, a sprzedaż tej działki może zasilić nasze konto o kilka dodatkowych zer. Wszystko zależy od tego, jakie plany i preferencje ma dany inwestor, ponieważ nikt oczywiście nie chce, by jego pieniądze, często zdobyte w pocie czoła, poszły na marne. Jedno jest pewne – inwestycja w nieruchomość to bardzo rozważne posuniecie.

Kupowanie nieruchomości przez agencję.

W dzisiejszych czasach nie jest wcale trudno kupić wybraną rzecz przez Internet. Ten proceder stał się niezwykle popularny, i stał się najwygodniejszym sposobem robienia zakupów jakie dotychczas mógł zaoferować nam świat. Nie inaczej jest w przypadku kupna nieruchomości, z tym że ostateczna transakcja odbywa się już zwykle w świecie realnym. Kiedy jednak nie czujemy się na tyle pewnie w temacie kupowania nieruchomości, że boimy się sami podejmować jakiekolwiek kroki w kierunku sfinalizowania transakcji, warto zwrócić się do agencji nieruchomości, której agenci są doskonale przygotowani do tego typu działalności. Posługując się profesjonalną wiedzą i doświadczeniem szybko znajdą odpowiednią dla nas ofertę i pomogą przy finalizacji całego przedsięwzięcia, często jeszcze negocjując lepszą dla nas cenę. Kupowanie nieruchomości przy pomocy agencji nieruchomości jest niezwykle wygodne, ponieważ powierzamy nasze pieniądze specjalistom, których zadaniem jest sprostanie naszym oczekiwaniom i pozytywne rozpatrzenie całej sprawy. Nie mając zbytniego doświadczenia w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, warto zwrócić się właśnie tam, a z pewnością cała transakcja przebiegnie możliwie szybko i korzystnie dla nas.

Jakie nieruchomości są najbardziej w cenie?

Rynek nieruchomości jest zwykle bardzo niespokojny, jednak pewne jego cechy nie ulegają zmianie od lat. Pierwszą zasadą panującą na tej interesującej gałęzi gospodarki jest to, że im bardziej atrakcyjna okolica działki lub nieruchomości w której się ona znajduje, tym jej cena jest wyższa. Można się o tym doskonale przekonać, kiedy interesujemy się kupnem nieruchomości w centrum jakiegoś dużego miasta. Ceny takich działek często mogą nas zwalać z nóg. Nic dziwnego – blisko do centrum, często do metra, lub do największych atrakcji danego miasta jednocześnie znajdując się w spokojnej i cichej okolicy, czyli wszystko to, co dzisiaj jest w cenie i każdy chciałby mieć. Bez względu na to jakiego rodzaju jest to nieruchomość, jej cena jest wielokrotnie większa ze wzgląd na atrakcyjne położenie, niż np. takich samych rozmiarów działka, tyle że położona w sporej odległości od centrum miasta, np. na obrzeżach. Obserwując wszystkie powyższe zależności, warto myśleć bardziej przyszłościowo, jako że duże miasta często bardzo szybko się rozwijają, nieruchomość znajdująca się np. na przedmieściach, może szybko zyskać na wartości w ciągu kilku następnych lat, więc jest to doskonała opcja dla osób, które myślą o zakupie działki lub innej nieruchomości właśnie w charakterze przyszłościowej inwestycji.

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż lub kupno nieruchomości to wymagająca nieco uwagi i formalności czynność, która tak czy siak, daje nam ogromny zysk. Posiadanie działki budowlanej czy rolnej daje nam poczucie bezpieczeństwa finansowego, ponieważ jest to bardzo dobra inwestycja i dobre ulokowanie pieniędzy, które często w pocie czoła zdobywaliśmy. Kiedy sprzedajemy nieruchomość, warto pamiętać o wszelkich dokumentach, które będą potrzebne do sfinalizowania całej transakcji. Jakie to dokumenty? Nie jest ich dużo, ale brak któregokolwiek z poniżej wymienionych dokumentów może uniemożliwić przebieg sprzedaży, i opóźnić cały proces, a że nikt chyba nie lubi biurokracji, warto załatwić to za jednym razem. Przede wszystkim, powinniśmy posiadać przy sobie dokumenty świadczące o stanie działki, czyli mówiące o tym jakiego rodzaju to działka, jak dużo jej jest, a także wszystkie dodatkowe informacje, np. o stanie roślinnym, tzn. czy są na niej jakieś drzewa, krzewy itp. ponadto informacje o tym, czy jest uzbrojona, i wszelkie pochodne w tym temacie. Jest to bardzo ważne, ponieważ kupujący zwykle chce mieć pewność, co dostaje za pieniądze które płaci kupując daną działkę lub nieruchomość. Ustalając cenę, warto wcześniej skonsultować się z agentem nieruchomości, lub porównać ceny panujące w danej chwili na rynku nieruchomości.

Rodzaje nieruchomości.

Temat nieruchomości jest tak rozległy, że można by urządzić długi wykład mówiący o rodzajach i innych czynnikach składających się na całość tego tematu. Kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości, zwykle mamy już sprecyzowane jaka nieruchomość miałaby to być, i do czego służyć nam w przyszłości – do zarabiania poprzez wynajem, do budowy domu, czy jako długotrwała inwestycja. Warto jednak przemyśleć wszystkie dostępne opcje, ponieważ zakup nieruchomości to doskonałe posunięcie które pozwoli nam na zysk, i dobrze lokuje nasze pieniądze, więc rozwaga, spokój, i logiczne podejście do sprawy są naszymi największymi sprzymierzeńcami. Istnieje kilka rodzajów nieruchomości które są najbardziej rozpoznawalne, i warto je znać, kiedy wchodzimy w temat kupna i sprzedaży nieruchomości. Najbardziej popularne z nich to działki pod budowę domu lub innych budynków mieszkalnych, kolejne z nich to nieruchomości leśne, z których można pozyskiwać drewno i wszystko to, co jest zgodne z prawem leśniczym, a także nieruchomość rolna, która pod pewnymi warunkami może przekształcić się w działkę budowlaną, co jest bardzo popularnym zabiegiem dokonywanym w przypadku posiadania takiej działki, ale jednocześnie chcąc wybudować na niej dom. Lista takich nieruchomości jest długa, ale warto zatrzymać się dłużej przy temacie nieruchomości która najbardziej nas interesuje.

Gdzie szukać nieruchomości na sprzedaż?

W dzisiejszych czasach każdy kto posiada dostęp do Internetu nie ma najmniejszego problemu, by znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytanie, czy zdobyć interesujące go informacje. Technika która poszła naprzód pozwala nam również dokonywać transakcji czy odnajdywać ogłoszenia dotyczące sprzedawanych nieruchomości, jeżeli mamy na celu dokonać takiego zakupu. To właśnie Internet powinien być brany przez nas pod uwagę jako pierwszy, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości, ponieważ możemy wybierać interesujące nas opcje i wytyczne, dzięki czemu szukanie będzie o wiele bardziej efektywne i szybsze, niż kiedy czynilibyśmy to szukając w gazetach czy ogłoszeniach rozwieszanych w okolicy. Nieruchomości na sprzedaż dostępne są również w biurach nieruchomości, wiec jeżeli nie do końca jesteśmy przekonani co do opcji szukania przez Internet, możemy zdecydować się na pomoc doświadczonego pracownika biura nieruchomości, który pomoże nam dobrać odpowiednią opcję do naszych oczekiwań. Taka pomoc znacznie ułatwi i usprawni cały proces, dlatego warto zastanowić się nad wszystkimi możliwościami zakupu nieruchomości, o której marzymy. Nieruchomość to cenny nabytek, dlatego do kupna jej powinno podejść się rozważnie.

Kupowanie nieruchomości krok po kroku.

Kiedy decydujemy się na kupno nieruchomości, zwykle zaczynamy nasze poszukiwania w Internecie, w którym ogłoszeń jest całe mnóstwo. Ze względu na zakres naszego zainteresowania tematem i poszczególnych wytycznych, szukamy odpowiadającej nam nieruchomości. I bez względu na to, jakiego typu jest to nieruchomość, i do jakich celów ma nam potem służyć, warto pamiętać o kilku czynnikach, które pomogą nam zakupić w dobrej cenie nieruchomość, o jakiej marzymy. Jeżeli nie mamy zbytniego doświadczenia w zakresie kupowania, warto skonsultować się, a nawet rozpocząć współpracę z biurem nieruchomości, które po wysłuchaniu naszych preferencji i dodatkowych uwag dotyczących całego zakupu, znajdzie odpowiednie oferty, z pośród których będziemy mogli wybrać te, która najbardziej przypadnie nam do gustu. Warto również mieć na uwadze to, do jakich celów ma nam służyć dana działka, i podzielić się tym z obsługującym nas pracownikiem, ponieważ posiadając odpowiednią wiedzę w tym zakresie, doradzi nam jak najlepiej, która nieruchomość spełni swoją rolę najlepiej. Kupowanie nieruchomości to wcale nie skomplikowana sprawa, wystarczy odrobinę zaangażowania i zasoby pieniężne, by wszystko doszło do skutku.

Nieruchomości – dom murowany czy drewniany?

Konstrukcja domu z drewna opiera się na budowie lekkich i cienkich ścian, umożliwia zakończyć prace w bardzo krótkim czasie – nawet w trzy miesiące. Poza tym jest domem energooszczędnym, co wpływa na domowy budżet. Drzewo posiada umiejętność samoregulacji wilgotności, a także tworzy mikroklimat, który nam sprzyja – zimą zatrzymuje ciepło, a latem oddaje chłód. Jednakże ze względu na technologię, jest traktowany jako dom jednopokoleniowy. Dlatego też często decydujemy się na postawienie murowanego domu. Dochodzi do tego nasza tradycja, która znacznie udziela się w tej kwestii. Solidne mury służą wiele pokoleń, dlatego uważane są za bardziej trwałe. Przy dodatkowym ociepleniu budynku pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Materiały budowlane są ogólnodostępne i w zróżnicowanych cenach. Mankamentem jest pracochłonna budowa i izolacja murów, może trwać nawet rok – dużo zależy od kubatury projektu.
Pozostałe różnice między obiema technologiami:
• Obciążenia – murowany jest cięższy, wymaga szerszych fundamentów i oparcia ich na sporych ławach,
• Możliwości architektoniczne – w murowanym praktycznie nie istnieją ograniczenia;
• Oszczędny fundament – umieszczone w drewnianym domu słupy i żelbetonowa belka podwalinowa, zamontowane poniżej poziomu przemarzania.

Nieruchomości – zakup mieszkania – formalności.

Po znalezieniu mieszkania odpowiadającego naszym wymaganiom, skupiamy się na formalnościach. Przed przystąpieniem do transakcji i podpisaniem umowy warto jest zapoznać się ze stosownymi dokumentami dotyczącymi danej nieruchomości, choćby dla własnego bezpieczeństwa. Najważniejszym papierem jest księga wieczysta – można pobrać ją osobiście w sądzie lub sprawdzić przez Internet w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Z niej dowiemy się kto jest faktycznym właścicielem, ilu ich ewentualnie jest, czy są zajęcia komornicze, itp. Gdyby jednak zdarzyło się, że ów mieszkanie nie posiada księgi wieczystej, można o najważniejszych informacjach dowiedzieć się na dwa sposoby: złożyć wniosek do sądu o jej ustanowienie lub pobrać zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, wskazujące komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Kolejne ważne dokumenty: zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu, zaświadczenie ze spółdzielni o nie zaleganiu z czynszem oraz informacja na temat prowadzonych spraw sądowych (jeśli takie są w toku). Warto, choć już mniej istotny jest plan zagospodarowania przestrzennego. Z niego dowiemy się czy na okolicznym terenie planowane są jakieś inwestycje.

Nieruchomości – technologie domów drewnianych.

Konstrukcje drewniane są niebywale popularne, ekonomiczne i ekologiczne. Estetyka, ciepły charakter i specyficzny mikroklimat wewnątrz pozwala na szeroko rozwinięte poczucie komfortu.
Pochodząca ze Szwecji technologia skandynawska, nazywana również kanadyjską jest konstrukcją szkieletową. Charakteryzuje się wysoką izolacyjnością, utrzymywaniem ciepła, stosunkowo cienkimi ścianami.
Dzięki swojej lekkości pozwala na generowanie oszczędności już na przy rozpoczęciu budowy. Korzystanie z betonu ogranicza się jedynie do fundamentów, co pozwala na kontynuowanie pracy o każdej porze roku. Brak przerw technologicznych powoduje gotowość domu do użytku już po trzech miesiącach. Jego lekkość sprawia, iż nie stanowi problemu jakakolwiek, późniejsza modernizacja, rozbudowa czy nowa aranżacja przestrzenna.
Nieco inną metodą jest budowa domu z bali, nazywana zrębową. Poprzez układanie na sobie kolejnych elementów powstają, tzw. wieńce. Pochłania niewiele czasu, gdyż wykorzystywane do budowy są gotowe produkty dodatkowo wzmacniane drewnianymi kołkami. Do ocieplenia ścian używa się wełny mineralnej umieszczanej w szczelinach, natomiast do zabezpieczenia instalacji elektrycznej stosuje się karbowane rury osłonowe, chroniące drewno przed pożarem.

Nieruchomości – dom plus taras.

Będąc posiadaczem wolnostojącego domu, chętnie decydujemy się na taras. Można go wykonać z drzewa bądź z betonu.
Drewniany wymaga mniejszego nakładu pracy, ale starannego montażu. Najważniejszy jest wybór drewna z jakiego zostanie wykonany. Dotyczy to zarówno walorów estetycznych jak i oszczędności; im lepsze gatunkowo wybierzemy drzewo, tym dłużej będzie nam służyć. Do klasy dobrze znoszącej trudne warunki atmosferyczne zaliczają się drzewa: dąb, modrzew syberyjski, świerk, sosna karelska, badi, ipe, massaranduba, bangkirai. Przedstawione powyżej nie wymagają konieczności specjalistycznych zabiegów konserwujących, ale ze względu na stały kontakt z naturą są one profilaktycznie zalecane. Taras z drewna jest ciepły, ładnie się prezentuje, nie nagrzewa się zbytnio, a także amortyzuje upadki.
Taras betonowy oczekuje od nas więcej wysiłku, czasu i pieniędzy. Odpowiedniej grubości mieszanka betonowa wyłożona z niewielkim spadkiem do zewnątrz oraz na niższym o kilka centymetrów poziomie. Tak przygotowane podłoże można wyłożyć płytkami – wzór, kolor czy wielkość zależy jedynie od naszego gustu. Jest jednak kilka cech, którymi powinniśmy się zasugerować podczas wybierania kafli: odporność na ścieranie, antypoślizgowe, mrozoodporne. Spełniając powyższe, można powybierać między gresem, klinkierem, terakotą czy kamieniem.

Nieruchomości – ogrzewanie gazowe i nie tylko.

Gaz ziemny jako ogrzewanie budynku wykorzystywane jest, jeśli podłączenie do sieci gazowej nie stanowi problemu, ani ograniczeń. Zalety: najtańszy rodzaj ogrzewania i uniwersalny. Kotły posiadają automatyczne sterowanie, a podczas spalania nie wydziela się sadza. Wymaga jedynie corocznego przeglądu i systematycznego czyszczenia podzespołów.
Poza gazem ziemnym istnieją odnawialne źródła energii. Jest do dyspozycji kilka możliwości:
• Gaz płynny – zbiornik znajduje się na zewnątrz budynku, na lub pod powierzchnią. Konieczny jest montaż kotła zabezpieczającego przed pożarem czy wybuchem oraz stałe kontrole. Kuszące są nieduże koszty przyłącza i uniwersalność, zniechęcające ogromne zużycie w okresie grzewczym;
• Olej – zbiornik umieszczany w kotłowni. Do plusów zalicza się eksploatację porównywalną do gazu ziemnego. Dyskomfortem stają się rosnące ceny paliw;
• Węgiel – tani system grzewczy, z nowoczesnymi, wygodnymi i wydajnymi kotłami. Minusem staje się zorganizowanie miejsca na popiół i opał, a także konieczność dozowania;
• Drewno – tanie, ekologiczne i łatwo dostępne. Ponadto staje się elementem dekoracyjnym salonu, jeśli używany jest kominek. Wymaga dozowania opału i miejsca do jego przechowywania;
• Biomasa – ekologiczny brykiet, pył drzewny, palety czyli pozostałości po żniwach. Spore koszty zakupu podajników, aczkolwiek otrzymywany popiół można użyć jako nawóz;
• Ekogroszek – alternatywa dla gazu. Najpopularniejsza metoda grzewcza, czysta, nieskomplikowana i wygodna.

Nieruchomości – wybór dachu.

Stawiając dom od podstaw mamy nieograniczone możliwości przy wyborze materiału na pokrycie dachu. Jeśli remontujemy dach bądź go wymieniamy nasze możliwości mogą być ograniczone warunkami konstrukcyjnymi, uwarunkowane stanem więźby dachowej. Kluczowymi aspektami podczas rozwiązań konstrukcyjnych są: ciężar pokrycia (ciężkie sprzyja w rozstawie łat i przekroju krokwi) oraz kąt nachylenia połaci dachowej (warunek przy użyciu większości materiałów pokryciowych).
W budownictwie mieszkaniowym dostępne są pokrycia ciężkie i lekkie. W skład ciężkich wchodzą dachówki ceramiczne i cementowe:
• Ceramiczne – z gliny nieposzlakowanej, o różnej głębokości, kształtach i przekrojach. Trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i ogień, zapewniające bardzo dobrą wentylację dachu. Wymagają solidnej więźby oraz sporych kosztów;
• Cementowe – z cementu, wody, piasku, plastyfikatorów i pigmentów. Trwałe, niepalne, tłumiące hałas, nie potrzebuje odeskowania więźby. Wymaga użycia gąsiorów, dachówek okapowych i wentylacyjnych.
Do lekkich zalicza się:
• Blachodachówki, blachy trapezowe i płaskie – z cyny, aluminium, miedzi lub stali cynkowej. Trwałe, elastyczne, szczelne i tanie.
• Papa – z osnowy nasyconej materiałem bitumicznym. Niezbyt trwała, wymagająca częstej konserwacji;
• Dachówki bitumiczne (gonty) – z modyfikowanej papy asfaltowej. Odporne, łatwe w montażu, tłumiące hałas. Wymaga układania na podłożu płaskim.

Nieruchomości – impregnacja domu z bali.

Drewniane cztery kąty stawiane są od stuleci, a ich popularność wzrasta z roku na rok. Oprócz walorów estetycznych, charakteryzują się ogromną wytrzymałością – jest to najtrwalszy materiał wykorzystywany w budownictwie. Z upływem czasu zmienia się i ewoluuje nie tylko architektura, ale także metody zabezpieczające ten budulec.
Pierwszy wybór po podjęciu decyzji budowy domu z bali skierowany jest na rodzaj drewna. W głównej mierze wykorzystywana jest sosna. Buk, dąb, akacja i jesion są gatunkami o strukturze twardszej i jednocześnie bardziej odpornej na działania zewnętrzne. Drzewo egzotyczne, takie jak lapacho czy iroko cechuje niezwykła odporność, ponieważ zawierają naturalne, dobroczynne substancje oleiste. Kolejnym etapem jest zabezpieczenie drewna, bez względu na jego gatunek. Belki chroni się przed ogniem, promieniami UV, warunkami atmosferycznymi, wilgocią i wodą, a także insektami. Wymienione okoliczności negatywnie wpływają na drzewo, skutecznie je osłabiając – zmieniają kolor, spulchniają, podnoszą poziom naturalnej wilgotności, niszczą cechy konstrukcyjne. Aby temu zapobiec wskazane jest dobranie odpowiedniego dla danego gatunku drzewa, środka zapobiegającego zniszczeniom i hamującego jego rozpad. Na rynku dostępne są impregnaty, koncentraty do malowania, substancje wodne i proszki z przeznaczeniem dla każdej odmiany drewna.

Nieruchomości – dom energooszczędny.

Głównym czynnikiem wpływającym na teorię domu taniego w eksploatacji jest ogrzewanie. Im więcej ciepła ucieka z budynku poprzez podłogę, ściany, drzwi czy okna tym większe będzie jego zużycie, a rachunki będą rosnąć. Dlatego też należy zminimalizować straty ciepła. Im mniejsza kubatura budynku, tym lepiej dla kieszeni. Niewielki, o zwartej bryle dom i adekwatnej powierzchni przegród zewnętrznych w stosunku do jego wielkości czynnie wpływa na generowanie oszczędności. Podczas projektowania, a potem budowy ekonomicznego domu bierze się pod uwagę:
• plan w kształcie prostokąta, najkorzystniej z jednospadowym dachem – najwięcej ciepła wydostaje się na zewnątrz przez narożniki i załamania;
• budowę domu piętrowego lub z poddaszem;
• zamieszczenie większej ilości ścian zewnętrznych, dużych okien, oszklonych holi i tarasów od strony południowej ze względu na otrzymywanie obfitych ilości energii słonecznej;
• usytuowanie pomieszczeń gospodarczych bądź dodatkowych od strony północnej;
• izolację termiczną – ocieplenie murów wełną mineralną lub styropianem;
• eliminację balkonów;
• montaż rekuperatora – wentylacja nawiewno – wywiewna do odzysku ciepła;
• instalację wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło.

Nieruchomości – rodzaje zabudowy mieszkalnej.

Pośród budynków przeznaczonych do użytku rodzinnego wyróżnia się: budynek wolnostojący, zabudowę bliźniaczą, szeregową i atrialną.
Budynek wolnostojący jak sama nazwa wskazuje jest osobnym, wolnym budynkiem, nie przynależnym do żadnego innego – nazywany po prostu domem. Jego przodującą zaletą jest projekt pod okiem właściciela, co oznacza spełnienie oczekiwań. Następnie elastyczność w położeniu na działce, dostęp światła z każdej strony, możliwość połączenia dowolnych pomieszczeń z ogrodem oraz lekkość tworzenia rzutu poziomego. Wady: wysokie koszty utrzymania oraz niska intensywność zabudowy.
Zabudowa bliźniacza to budynek z kubaturą przeznaczoną dla dwóch rodzin. Pozwala na oszczędności podczas budowy (dzielone na dwóch właścicieli) lub sprzedaż na rynku nieruchomości oraz zwiększa intensywność zabudowy. Wady: ograniczony dostęp światła naturalnego i bezpośredni kontakt z sąsiadem.
Szeregowiec to połączenie kilku budynków w jednym ciągu. Ciekawa architektura, funkcjonalność rozwiązań, najniższy koszt, najwyższa intensywność zabudowy. Wady: sąsiedztwo innych domów, redukcja kształtowania rzutu, ograniczenie wyboru usytuowania budynku względem stron świata.
Zabudowa atrialna to w teorii dom z dziedzińcem, w praktyce kilka domów połączonych ze sobą i tworzących wewnątrz siebie dziedziniec. Zalety: swoboda w mieszkaniu i w ogrodzie, niski koszt budowy oraz eksploatacji, możliwość intensywnej zabudowy; wady: brak wpływa na osadzenie budowli względem stron świata.